Tarján község Képviselő-testületének 10/2004. (IX.15.) számú Kt. rendelete
A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Tarján község Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21. § (2) és a 26. § (4), bekezdése alapján, valamint A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

A rendelet célja, hatálya

(1) A rendelet célja, hogy
a) rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, továbbá
b) meghatározza a talajterhelési díjra vonatkozóan a rászoruló lakossági kibocsátó
  - díjkedvezményét,
  - díjfizetési kötelezettség mentességét. (2) A rendelet területi hatálya Tarján község közigazgatási területére terjed ki.
2.§

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok

(1) A kibocsátó az adóhatóság felé első alkalommal 2004. október 15-ig teljesíti bejelentési, bevallási kötelezettségét, majd 2005-től évente március 31-ig.
(2) A bevallást a helyi adóhatóság által meghatározott formanyomtatványon kell megtenni.
(3) A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az adóhatóság nyilvántartásba veszi.
(4) A bevallás a kibocsátó azonosításához, a díj alapjának, a mentességeknek, a kedvezményeknek, a díj összegének megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.
(5) Az adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat csak a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(6) Az adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét határozatban állapítja meg.
3.§

Díjkedvezmények és mentességek

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek:
a) azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában kizárólag 65. életévét betöltött nyugdíjasok élnek, és a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
b) azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában a gyermek(ek) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül(nek).
(2) A helyi vízgazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 50%-os kedvezményben részesülnek azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában legalább egy 65. életévét betöltött nyugdíjas él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
4.§

Környezetvédelmi alap

(1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése, valamint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj, mint bevétel fogadása érdekében önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (Alap) hoz létre.
(2) Az Alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni és elkülönítetten kell kezelni.
5.§

Értelmező rendelkezések

1. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. 2. Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.
6.§

Záró rendelkezés

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tarján, 2004. augusztus 25.

Borsné Tolnai Mária                    Fülöp István
    jegyző                         polgármester