Tarján község Képviselő-testületének 7/2002. (IX.13.)sz. Kt. rendelete az önkormányzat kötelező közművelődési és kulturális feladatairól

Tarján község Képviselő-testülete "A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről"szóló 1997. évi CXL. tv. (továbbiakban: törvény) 77. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi módon szabályozza a község közművelődési, kulturális feladatainak formáit, ellátásának módját és mértékét.
I.

ALAPELVEK

1.§
Tarján község Képviselő-testülete a művelődési jogokat minden Tarjánban élő lakost megillető jognak tekinti, azok alapvető - jogszabályi előírásoknak megfelelő és a helyi sajátosságokhoz igazodó feltételeinek biztosítását kötelező feladatának elismeri.
2.§
Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatok ellátását közösségi színtér és nyilvános könyvtár működtetésével, a művelődési - kulturális, hagyományteremtő, a szabadidő hasznos, kulturált eltöltését segítő - közösségek létrejöttének és működésének támogatásával biztosítja. A község oktatási-nevelési intézményei, valamint az önkormányzat által létrehozott alapítványok -lehetőségeiknek megfelelően - részt vállalnak a közművelődési feladatok ellátásában.

A rendelet hatálya

3.§
E rendelet hatálya kiterjed Tarján község lakosságára, az önkormányzat által fenntartott közösségi színtérre és nyilvános könyvtárra, továbbá:
 • a) a közművelődési célú társadalmi szervezetek közművelődési tevékenységére,
 • b) a közművelődési célú vállalkozásokra,
 • c) a közművelődési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek működtetőire, munkatársaira, alkalmazottaira.
  II.
  4.§

  Az önkormányzat közművelődési, kulturális feladatainak köre

 • (1) Tarján község Képviselő-testülete Tarján nemzetiségi, kulturális hagyományai és lakosságának művelődési szükségletei alapján teljesíti kötelezően ellátandó közművelődési feladatait.
 • (2) Az (1) bekezdés szerint az önkormányzat feladatköre:
 • a) Tarján község környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gondozása, gazdagítása, Tarján különös értékeinek közismertté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat" erősítése; a kulturális információk összefogása, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése; a helytörténeti, településismertető kiállítások, helyi ünnepek, fesztiválok támogatása, a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tételének ösztönzése;
 • b) a nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az élet minőségének gazdagítása, az ünnep együttes öröméhez, a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása; népművészeti, hagyományőrző közösségek segítése, fesztiválok rendezése; helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek szervezése;
 • c) a művelődő közösségek tevékenységének támogatása, amatőr művészeti körök, kézműves tevékenységek segítése, ének-zene, táncegyüttesek szervezése, a kulturális turizmus támogatása;
 • d) a tarjáni lakosság kulturális kapcsolatrendszerének, közösségi életének, fórumok működésének segítése; a különböző életkorú és értékrendszerű civil közösségek kulturális, művelődési szándékainak támogatása; az ifjúság érdekérvényesítő művelődési kezdeményezéseinek segítése; helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz - a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés alapján - a közösségi színtér épületének díjmentes használatának biztosítása;
 • e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, ezen belül a közösségi színtéren és a nyilvános könyvtárban a polgárok tájékozódásához, a közösségi művelődéshez esztétikus környezet és infrastruktúra megteremtése, valamint az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása;
 • j) a művelődést segítő egyéb lehetőségek biztosítása, a közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei- és videó dokumentumok, színház és hangversenyjegyek árusításának támogatása; a közösségi színtér és a helyi kábeltelevízió műsorkészítője közötti folyamatos kapcsolattartás ösztönzése; jeles napokhoz aktuális börzék, ajándékvásárok szervezése.
 • 5.§

  Tarján község közművelődési feladatai ellátásának intézményi, szervezeti struktúrája

  Tarján község Képviselő-testülete e rendelet 4.§-ában vállalt közművelődési feladatainak ellátását elsősorban a Tarján, Rákóczi út 32. sz. alatti közösségi színtér és nyilvános könyvtár üzemeltetésével biztosítja.
  6.§

  Díjmentes közművelődési szolgáltatások

  Díjmentesek a nemzeti, nemzetiségi, valamint a kiemelkedő helyi ünnepek kapcsán szervezett rendezvények, a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt csoportok, továbbá a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés alapján egyéb közösségek teremhasználata, valamint azok a közművelődési szolgáltatások, amelyek az önkormányzat részéről külön személyi, dologi ráfordításokkal nem járnak.
  7.§

  Díjköteles közművelődési szolgáltatások

 • (1) A díjköteles közművelődési szolgáltatások részvételi díjának mértékét a tevékenységet igénylő lakossági csoport művelődési érdekei és a széleskörű hozzáférhetőség figyelembe vételével határozza meg a képviselő-testület.
 • (2) Díjkötelesek azok a közművelődési szolgáltatások, amelyek biztosítása az önkormányzat részéről kiemelt személyi, dologi ráfordítást igényel, valamint a nyereségorientált szórakoztató események.
  III.
  8.§

  Záró rendelkezés

  E rendelet 2002. szeptember 15-én lép hatályba. Tarján, 2002. augusztus
  Borsné Tolnai Mária                    Fülöp István
      jegyző                         polgármester

  l.sz. melléklet

  Díjmentes teremhasználatra jogosult közösségek

 • Mazsorettcsoportok
 • Nemzetiségi tánccsoport
 • Aerobic tánccsoport
 • Break csoport
 • Zenei Egyesület és más egyesületek
 • Baráti Kör
 • Tarjaner Spatzen Zenekar és más helyi zenekarok próbái
 • Zeneiskola koncertjei (negyedévente)
 • Intézményi rendezvények

 • IV.

  Módosítások

  Tarján község Képviselő-testületének 2/2006.(II.17.)sz. Kt. rendelete az önkormányzat kötelező közművelődési és kulturális feladatairól szóló 7/2002. (IX.13.) sz. Kt. rendelet (Közt.) módosításáról

  1.§
  A Közt. 5.§-a az alábbiak szerint módosul:
  "5.§ Tarján község közművelődési feladatai ellátásának intézményi, szervezeti struktúrája Tarján község Képviselő-testülete e rendelet 4.§-ában vállalt közművelődési feladatainak ellátását elsősorban a Tarján, Rákóczi út 32. sz. alatti közösségi színtér és a Tarján, Rákóczi út 13. sz. alatti - a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár keretében működő - nyilvános könyvtár üzemeltetésével biztosítja."
  2.§
  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
  Tarján, 2006. február 8.
  Borsné Tolnai Mária                    Fülöp István
      jegyző                         polgármester

  Tarján község Képviselő-testületének 11/2006.(VIII.31.)sz. Kt. rendelete az önkormányzat kötelező közművelődési és kulturális feladatairól szóló 7/2002. (IX.13.) sz. Kt. rendelet (Közt.) módosításáról

  1.§
  A Közt. 5.§-a az alábbiak szerint módosul:
  "5.§ Tarján község közművelődési feladatai ellátásának intézményi, szervezeti struktúrája Tarján község Képviselő-testülete e rendelet 4.§-ában vállalt közművelődési feladatainak ellátását a Tarjáni Általános Művelődési Központ keretében működő közösségi színtér és nyilvános könyvtár üzemeltetésével biztosítja."
  2.§
  E rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.
  Tarján, 2006. augusztus 24.
  Borsné Tolnai Mária                    Fülöp István
      jegyző                         polgármester