Tarján község Önkormányzatának 8/1993. (VII.29.) sz. rendelete helyi kitüntetés alapításáról


1.§
Tarján község Önkormányzata jelen rendeletével megalapítja a "TARJÁN KÖZSÉGÉRT" kitüntetést.
2.§
A kitüntetés adományozásával az önkormányzat azoknak a magyar és külföldi személyiségeknek a kiemelkedő tevékenységét ismeri el, akik jelentős mértékben hozzájárultak a település fejlesztéséhez, társadalmi, szellemi életének, közéletének alakításához, idegenforgalmi jellegének, nemzetközi kapcsolatainak szélesítéséhez.
3.§
A kitüntetés leírása: díszdobozban 10 cm átmérőjű, a község címerével azonos alakú, fémből készült plakett, amelyet domború kivitelben a község címere és magyar, valamint német nyelven a "TARJÁN KÖZSÉGÉRT" felirat díszít.
4.§
A kitüntetés díszdobozban, az adományozásról szóló díszes oklevéllel együtt kerül átadásra. Az oklevél tartalmazza: a kitüntetés megnevezését, az adományozás tényét, indokait, az adományozott nevét, a képviselőtestület határozatának számát. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá, és az önkormányzat pecsétjével látják el.
5.§
A kitüntetésben részesítettekről a díszes kivitelű "TARJÁN KÖZSÉGÉRT" Kitüntetésben Részesítettek Könyve-ben kell nyilvántartást vezetni. Minden egyes bejegyzést - amely a kitüntetett nevét, személyi adatait és a testületi határozat számát és az adományozás indokait tartalmazza - a polgármester és a jegyző hitelesít.
6.§
A nem magyar állampolgárságú kitüntetett részére a kitüntetéssel egyidejűleg át kell nyújtani a díszoklevélnek hiteles idegennyelvi fordítását át.
7.§
Amennyiben elhunyt személy részére történik a kitüntetés adományozása, úgy a plakettet és az oklevelet a család képviselőjének kell átadni.
8.§
A kitüntetés adományozására a javaslatot a polgármester terjeszti a testület elé.
9.§
A kitüntetettek névre szóló meghívást kapnak az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, a település életében kiemelkedő jelentőségű rendezvényekre.
10.§
A kitüntetésből évente legfeljebb 3 db adományozható. Átadására ünnepélyes alkalom keretében kerül sor. Erről a település lakossága a helyi tömegtájékoztatási eszközök útján is szerezzen tudomást.
11.§
A kitüntetés visszavonható, amennyiben a kitüntetett bűncselekmény elkövetése miatt méltatlanná vált a kitüntetésre. A visszavonás során követendő eljárásra az adományozásra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
12.§
Jelen rendelet 1993. július 29. napján lép hatályba.
           Sámson Istvánné          Fülöp István
             jegyző               polgármester